Keith

ทักษะการต่อหุ่นยนต์ 90%
ทักษะการเขียนโปรแกรม 80%
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 100%
ทักษะสมาธิ ความตั้งใจ 100%
4.5/5

Robot Name : Ball Roller
Challenge ที่น้องคีธได้รับคือต้องเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์สามารถหมุนลูกบอลให้ได้พร้อมกัน 3 ลูก

Leave a Reply