Our Vision

สถาบันสอนโปรแกรมหุ่นยนต์โรบอทฟอร์คิดส์
เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้สัมผัสการเรียนรู้อย่าง
ไร้ขีดจำกัด และสัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ๆ

กว่าสิบปีที่สถาบันเราเปิดมา เรามุ่งเน้นคุณภาพและสิ่งที่จะส่งต่อให้เด็กๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะทั้งกระบวนการคิด ความรู้ทางอิเลคทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และที่ขาดไม่ได้คือ “ความคิดสร้างสรรค์”

ครูต้น

การศึกษาของเยาวชนแตกต่างจากในอดีต ด้วยความเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติ มอบให้ทั้งโอกาส ไม่จำกัดการเรียนรู้ แต่ก็ผูกมัดให้พวกเขาเหล่านั้นต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต

"หน้าที่ของครู” คือ ฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักศึกษาด้วยตนเอง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง และเคารพต่อสังคมที่เขาร่วมเป็นส่วนหนึ่งอยู่นั้น

ครูติ๊ก

"ทุกการเล่น คือ การเรียนรู้ เพื่อเปิดประตูสู่อัจริยภาพของเด็กๆ ครูมีหน้าที่เปิดการเรียนรู้ และเสริมสร้างทักษะความคิดที่ยั่งยืนให้แก่เด็กๆ ทาง Robot4Kids มุ่งเน้นทักษะด้านกระบวนการคิด การแก้ไขปัญหา และทักษะการเขียนโปรแกรม หวังว่าจะปูพื้นฐานการคิดให้เด็กๆ สามารถต่อยอดได้ในอนาคต”

ครูมน

"เด็กๆ แต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกัน บางคนชอบ วิทย์ ,คณิต ,ศิลปะ ฯลฯ แต่บางคนก็ยังค้นหาตัวเองไม่เจอ

หุ่นยนต์ เป็นอีกทางเลือกให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับหุ่นยนต์ที่ได้ทำด้วยตัวเอง ได้เล่น ทดลอง แก้ปัญหา และต่อยอดความคิดกับหุ่นที่เด็กๆ ออกแบบได้เอง

เป้าหมายในการสอนของครูมน คือ การที่ได้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นของเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการออกแบบ การโปรแกรม หรือการแก้ไขปัญหา อนาคตเด็กๆจะได้นำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ ทั้งในการเรียน และการใช้ชีวิต”