Robot4Kids วัชรพล

สถาบันสอนโปรแกรมหุ่นยนต์ โรบอท ฟอร์ คิดส์ ( Robot 4 Kids) สาขา วัชรพล สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป

เรียนรู้การออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ อย่างเป็นระบบ เน้นความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาจินตนาการ และเขียนโปรแกรมคำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ ให้หุ่นยนต์ทำงานได้เอง ฝึกกระบวนการคิด คิดเชิงตรรกะ เป็นเหตุเป็นผล พร้อมวางรากฐานการเขียนโปรแกรม

About our Courses

หลักสูตรเราจะเน้นรูปแบบและวิธีการสอนที่สนุกสนาน ให้ความรู้วิทยาการที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นด้าน อิเลคทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และที่ขาดไม่ได้คือ “ความคิดสร้างสรรค์” ซึ่ง เด็กๆจะซึมซับกระบวนการคิดที่มีเหตุมีผล และความคิดที่เป็นระบบระเบียบ โดยทางสถาบัน Robot4Kids สาขาวัชรพล เปิดหลักสูตรพัฒนาหุ่นยนต์ด้วย Lego Mindstorms NXT 3 หลักสูตร สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่อายุ 4 ปี ขึ้นไป

 
 • หลักสูตรที่ 1 Beginning ที่น้องๆจะได้เรียนรู้พื้นฐานของหุ่นยนต์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้ส่วนประกอบของ NXT พร้อมโปรแกรมสั่งงานอย่างง่าย ๆ
  • เรียนรู้ชิ้นส่วนอุปกรณ์
  • เรียนรู้ Flow Chart เบื้องต้น 

 • หลักสูตรที่ 2 Experience  ฝึกประกอบหุ่นยนต์ Lego NXT มีความซับซ้อนมากขึ้น เรียนรู้การเขียนโปรแกรม และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
  • ออกแบบหุ่นยนต์ตามโจทย์อย่างง่ายได้เอง
  • ออกแบบหุ่นยนต์ตามความต้องการได้
  • ใช้งาน Controller Block เพื่อควบคุมให้หุ่นยนต์ทำงานตามภารกิจ ได้อย่างถูกต้อง
  • เข้าใจและสามารถเขียน Flow Chart ได้
  • ค้นหาปัญหา แก้ไขปัญหาได้เอง
  • ร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ อย่างน้อย 1 ครั้ง

 • หลักสูตรที่ 3 Intermediate  การเขียนโปรแกรมภาษา C เพื่อสั่งงานหุ่นยนต์ตามโจทย์ที่ซับซ้อนขึ้น พร้อมเพิ่มเติมความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
  • ออกแบบหุ่นยนต์ตามโจทย์ที่กำหนด
  • ออกแบบโปรแกรมตามโจทย์ที่กำหนด
  • สั่งงานหุ่นยนต์ตามภารกิจที่ซับซ้อน
  • เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C
  • ร่วมแข่งขันใน Leage สำคัญ
  • สังเกต ค้นหาปัญหา วางแผน แก้ไข ประเมินผล และปรับปรุงได้ครบถ้วน
  • ทำหุ่นยนต์โปรเจ็คสร้างสรรค์ใหม่ๆ ได้

Lego Mindstorms

หลักสูตรนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่ Beginning เรียนรู้พื้นฐานของหุ่นยนต์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ ของหุ่นยนต์ 

ต่อมาคือชั้นกลาง Experience  ต่อเนื่องจากชั้นเริ่มต้น พัฒนาการเขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ในรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น ฝึกกระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ ได้ออกแบบและสร้างสรรค์หุ่นยนต์ของตนเอง

ส่วนขั้นสูง Intermediate เป็นการต่อยอดการสร้างหุ่นยนต์ด้วยการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาอื่น ๆ เช่นภาษา C รวมถึงการสร้างเซ็นเซอร์ใหม่ ๆ เพิ่มเติม


About our Activity

rbt

หลักการทำงานของ Lego Mindstorms NXT

หุ่นยนต์ Lego Mindstorms NXT หรือของเล่นอัจฉริยะ เชื่อมจินตนาการและสร้างความรู้ให้กับเด็ก ๆ โดยหัวใจของ Mindstorms ก็คือ NXT Intelligent Brick ซึ่งเป็นไมโครคอนโทลเลอร์ หรือมันสมองที่ใช้ควบคุมหุ่นยนต์

ส่วนโปรแกรมควบคุมเบื้องต้นก็ง่ายสำหรับการเรียนรู้ของเด็ก ๆ แค่ลากคำสั่งมาใส่ที่หน้าจอพีซี ดาวน์โหลดโปรแกรมใส่หุ่นยนต์ผ่านทาง USB Port ก็สามารถสั่งหุ่นยนต์ที่เด็ก ๆ ออกแบบประดิษฐ์ขึ้นให้ทำงานได้ดั่งใจ


Learning by Playing

Selection_074

Let's Play with Us...

Build your own Robot

Create Game with Scratch

Coding with Python

Contact us

เปิดบริการทุกวัน

 • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00 – 19.00 น.
 • วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.00 น.

เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง 

 • รอบ 10.00 – 12.00 น.
 • รอบ 13.00 – 15.00 น.
 • รอบ 15.00 – 17.00 น.
 • รอบ 17.00 – 19.00 น.

ทดลองเรียนฟรี  2 ชั่วโมง

ติดต่อเรา

The Platinum Place วัชรพล (อยู่ก่อนถึงเสถียรธรรมสถาน)
ชั้น 1 ติดกับร้านกาแฟ

เบอร์โทรติดต่อ

✆ ครูสิงโต (083-677-5739)

✆ ครูมน (086-978-8583)

Facebook http://fb.me/robot4kids.vp หรือ http://m.me/robot4kids.vp